e-gradiva          SERŠ Maribor O projektu Besednjak
  logotip  
Osnove |  Skladi |  Topologije |  Mediji |  Pristopne |  LAN |  Omrežni |  Transportni |  Povezovanje |  Varnost |  Storitve |  Varnost |  Sistemi |  Strežniki

Ethernet

Ethernet

Ethernet

FDDI

Tokenring

Appletalk

Obnavljalnik

Povezovanje

Most

Most

Stikalo

Most

Mostovi in trki

Domena trkov (angl. Collision domain) je omrežje (ali del omrežja), ki je narejeno tako, da lahko dva računalnika pošljeta paket hkrati in zato pride do trka. Ko dodamo razdelilnik na obstoječe omrežje, postanejo računalniki, ki so priklopljeni na ta razdelilnik, del iste trkovne domene kot originalno omrežje. To je zato, ker razdelilniki prenašajo signale, ki jih sprejmejo, takoj brez filtriranja paketov na vse izhode.

Po drugi strani pa mostovi ne prenašajo signalov, ki jih prejmejo v drugi del omrežja, če za to ni potrebe. Zaradi tega razloga lahko dva računalnika, ki sta vsak na svoji strani mosta, pošljeta signal istočasno in v omrežju ne bo trka. Za dva omrežna segmenta povezana z mostom pravimo, da sta v različnih trkovnih domenah. V omrežju ethernet je trk povsem običajen in pričakovan dogodek, vendar, ko se število trkov preveč poveča, zmogljivost omrežja upada, kajti ponovno poslanih paketov je vedno več. Povečanje števila trkov v omrežju je naraven rezultat, ki nastane zaradi povečanja števila računalnikov v omrežju. Več ko je sistemov, ki delijo povprečno omrežje, več je možnosti, da bosta dva prenosa istočasno. Če je omrežje razdeljeno na dve trkovni domeni, ki sta povezani z mostom, se zmanjša promet v dveh omrežnih segmentih in rezultat je manj trkov in manj ponovnega pošiljanja istega paketa.

Mosti in razpršeno oddajanje

Računalnik uporablja razpršeni naslov za lokaciranje določenega sistema v LAN.
Lokaciranje določenega sistema v LAN

animacija

Naslednja pomembna stvar pri mostovih je domena razpršenega oddajanja (angl. broadcast domain). Razpršeno sporočilo je paket s posebnim ciljnim naslovom, ki ga prebere vsakem računalniku, ki ga prejme. V nasprotju z sporočilom enemu (angl. unicast), ki je naslovljeno na en sam računalnik v omrežju in sporočilom več sistemom (angl. multicast), ki je naslovljeno na skupino računalnikov v omrežju. Domena razpršenega oddajanja je skupina računalnikov, ki prejmejo sporočilo z razpršenim naslovom, poslano od kateregakoli računalnika v tej skupini.

Paketi z razpršenim naslovom so kritični deli omrežnega procesiranja. Najpogostejša metoda da računalnik najde cilje je, da pošlje paket z razpršenim naslovom, ki vpraša: "Ali ima kateri računalnik ta naslov IP ali to ime NetBIOS?" in počaka, da mu ta računalnik odgovori. Od tega povratnega sporočila lahko se določi zahtevan računalnikov strojni naslov in pošlje naknadni paket kot paket enemu.

Dodajanje mosta v omrežje razdeli omrežje na trkovni domeni trkov, toda oba segmenta, ki sta ločena z mostom, sta še vedno del iste domene razpršenega oddajanja, saj most vedno prenaša vsa sporočila z razpršenim naslovom iz obeh strani. Vendar spomin za posamezno domeno razpršenega oddajanja omogoča, da sta dva omrežna segmenta del istega lokalnega omrežja. Ta metoda pa ne deluje, če uporabljamo usmerjevalnik, ki popolnoma razdeli omrežje na dve lokalni omrežji.

Vrste mostov

Most filtrira pakete
Most filtrira pakete, poslane glede na naslove MAC

animacija animacija

Naslednje logično vprašanje pri učenju, kako most filtrira pakete, je: "Kako most ve, kateri računalnik je na kateri strani?". Odgovor je, da ima most to informacijo, ker ohranja tabelo naslovov računalnikov obeh segmentov. Ko most prejme paket in prebere, ciljni naslov na glavi podatkovnega sloja, preveri ta naslov v svojem seznamu. Če se naslov nahaja v drugem segmentu, iz katerega je paket prišel, ga potem spusti v drugi segment.

animacija animacija

Ena od specifikacij, ki jo proizvajalec pogosto poda, je število naslovov, ki jih lahko most shrani v tabelo. Ponavadi lahko mostivi shranijo zelo veliko naslovov v tabelo v vsakem omrežju, vendar je vseeno dobro preveriti ta podatek preden kupimo most.

Vprašanje še vedno ostaja, kako most dobi informacijo, kje se nahaja kateri računalnik. Prvotno lahko administrator omrežja naredi seznam naslovov za vsak segment, povezan na most. Ta postopek je zelo zamuden in dolg. Takšnim mostom pravimo statični.

animacija

Dandanes mostovi uporabljajo postopek transparent bridging s katerim samodejno določijo, kje se nahaja kateri računalnik. Ko prvič vklopimo transparentni most, začne predelovati podatke. Za vsak vhodni paket, most prebere pošiljateljev naslov v glavi paketa in ga doda v seznam, glede na to, iz katerega segmenta je prišel. Na začetku most ne potrebuje informacije, kje se nahaja ciljni računalnik, zato paketa ne zavrže, temveč ga pošlje naprej v druge segmente omrežja. Ko na ta način most dobi naslove računalnikov, šele takrat začne s filtriranjem paketov.

animacija

Drugi postopek za pridobivanje naslovov je Source Route Bridging. Pri tem načinu naprava ob priklopu pošlje "pozdravno sporočilo" mostu. Most identificira napravo in priključek, skozi katerega je prišel paket in jo doda v seznam. Ko paket prispe do mosta, le–ta vedno ve, kje se nahaja ciljna naprava in če mora spustiti paket naprej. Tako določi most najučinkovitejšo pot skozi omrežje do cilja.

Naloga za administratorjev omrežij je, da namestijo več mostov med omrežne segmente, da zagotovijo delovanje omrežja, če kateri od mostov odpove. Če je ciljni računalnik v drugem segmentu in dva mostova posredujeta podatke naprej, pride do trka. Obstaja pa možnost, da uporabljamo več mostov za prenos paketov z razpršenim naslovom po omrežju, kar imenujemo bridge loop. To preprečuje trk podatkov na ta način, da mostova med sabo komunicirata z uporabo protokola spanning tree algorithm (SPA), ki določi samo en most za delo s paketi. Drugi most tako začne delovati šele takrat, ko prvi odpove.

Mostovi za povezavo različnih omrežij

Standarden tip mosta za povezavo dveh omrežnih segmentov istega tipa imenujemo lokalni most. To je najenostavnejši tip mosta, ker ne spreminja podatkov v paketu, ampak samo enostavno prebere ciljni naslov in ga spusti naprej ali pa ne. Obstajata še dva druga tipa mostov, pri katerih lahko uporabite segmente različnih tipov in segmente na različnih lokacijah.

Brouter lahko povezuje različne vrste omrežj.
Brouter lahko povezuje različne vrste omrežj

Takšen most, ki je prikazan na sliki, je naprava, ki deluje na sloju podatkovne povezave (podsloj DLL), in uporablja različne omrežne medije ali različne protokole. Ta tip mosta je boljši kot lokalni most, ker lahko tudi prebere glavo paketa, most sleče podatkovni sloj podatka, ki je poslan v drugi segment, in mu doda nov okvir. Po tej poti lahko most povezuje omrežje ethernet z omrežjem Fiber Distributed Data Interface ali dva različna tipa etherneta (npr. 100BaseTX in 100BaseT4), most obdrži že veljavne domene razpršenih naslovov. Zaradi dodatnega manipulatorskega paketa je prevajalni most počasnejši kot lokalni most, je pa tudi dražji. Ker obstajajo tudi druge naprave, ki lahko povežejo različna omrežja, kot so usmerjevalnik, je uporaba prevajalnega mosta relativno redka.

Most za oddaljen dostop (angl. Remote bridge) je narejen za povezavo dveh segmentov na oddaljenih lokacijah z uporabo povezav prostranega omrežja. Prednost uporabe takšnega mosta je v tem, da zmanjšate kolišino podatkov v prostranem omrežju, ki je ponavadi počasnejša in dražja od lokalnega omrežja.

Zaključek

vprašanjanja v pisni obliki vprašanjanja vprašanje

Most se uporablja v glavnem v omrežju topologije vodilo. Ker je danes teh omrežij vedno manj v lokalnih omrežjih, se tudi mostovi ne pojavljajo več. Po načinu delovanja pa je stikalo most, ki se od "klasičnega" razlikuje v tem, da nima le dveh priključkov, temveč jih ima več.

Sofinaciranje projekta in pravice

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.