Besedna družina

Podobno kot se sorodni jeziki združujejo v jezikovne družine, se tudi besede povezujejo v besedne družine.
Kako imenujemo del besede, ki ga morajo vsebovati vse besede, ki sodijo v eno besedno družino?


Reši nalogo.
Izpolni preglednico z ustrezno besedo iz besedne družine:

 

GLAGOL SAMOSTALNIK  PRIDEVNIK PRISLOV
zdraviti
sprehod
ljubiti
snežen

Npr.: zdravnik, zdravniški, zdravo; sprehajati se, sprehajalen, sprehajalno; ljubezen, ljubezenski, ljubeznivo; snežiti, snežinka, snežno.


Besednim družinam iz prejšnje naloge določi korene:

- -, - -, - -, - -

-zdrav-, -spreh-, -ljub-, -snež-

Poskušaj tvoriti pravilo, s katerim boš pojasnil, kaj je koren. V pomoč so ti lahko slovnice (Jože Toporišič ali France Žagar), lahko pa si pomagaš tudi z razlagami v spletu.

Koren je tisti del besede, ki nosi osnovni pomen besede. Iz njega lahko tvorimo nove besede.

 

 

avtor