Glasovi SKJ

Glasno preberi poved.

Ob reki Soči vodi Miha pogovor o čisti vodi.


Se katera izmed besed povedi ponovi, če opazujemo strukturo besede? Katera?

Vodi.

Pravzaprav gre za enakopisnici, tj. besedi, ki se enako napišeta, njun pomen pa je drugačen.

Kaj označujeta?

Samostalnik voda in glagol voditi.

Ali lahko trdiš tudi, da sta enakoglasnici, to pomeni, da se enako glasita?

Ne.

V čem se ti dve besedi v izgovoru ločita?

V izgovoru črke o, ki se izgovori enkrat ozko in drugič široko.

Kaj lahko skleneš ob tem primeru glede črk slovenske abecede? Je več glasov ali črk?

Več je glasov, saj lahko ena črka zaznamuje vač glasov.

 

 

 

avtor